bg-banner

(Ga 13,16)

"Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1283896