bg-banner

Làm Lồng Đèn 2018

Giáo lý viên làm lồng đèn 22.09.2018

Thứ sáu 28/09/18 14:15 PM - Quốc Dũng

Hình ảnh khác

(1Ga 1,9)

"Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 1999865