Nhằm giúp các bạn trẻ (Anh/Chị) chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, nay Giáo xứ Tân Quy tiếp tục mở Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Dự tòng khóa 2 năm 2013:

- Ngày khai giảng: 04.08.2013
- Thời gian học: dự kiến 03 – 04 tháng
- Địa điểm: Phòng Giáo lý
- Ngày học:

Hôn Nhân: Tối Chúa Nhật lúc 19:30 - 20:30

                    Dự Tòng: Tối Thứ Tư - Thứ Sáu lúc 19:30 - 20:30

Để nghị các bạn trẻ (Anh/Chị) muốn kết hôn vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014 thì vui lòng đăng ký lớp học này. Vì đây là lớp học cuối cùng của năm 2013.

Xin ghi danh trực tiếp với Cha Sở trước hoặc sau giờ lễ.

Tin tức khác