(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."
bg-banner

Phần 1 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:01 PM - Xuân Hiếu

Video khác