(1Cor 2,11)

"Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa."
bg-banner

Phần 4 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:00 PM - Xuân Hiếu

Video khác