(Mt 5,5)

"Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an"
bg-banner