(Lc 6,43)

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt ."
bg-banner

Gioan Thánh Giá

Thứ ba 25/06/13 16:38 PM - Xuân Hiếu

Video khác