(Mt 23,11)

"Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em."
bg-banner