(2Pr 3,8)

"Ðối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày."
bg-banner

Satan Không Bao Giờ Ngủ