(Mt 5,9)

"Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."
bg-banner