(1Cor 4,20)

"Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng."
bg-banner