(Lc 6,36)

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."
bg-banner