(1Pr 4,18)

"Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?"
bg-banner

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ ba 15/11/11 12:23 PM - Nguồn huynhtruong.com

Video khác