(Cv 20,35)

“Cho thì có phúc hơn là nhận."
bg-banner

Thánh Augustinô