(Gc 1,3)

"Ðức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn"
bg-banner