(Mt 3:3)

"Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi"
bg-banner

Faustina - 1

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác