(Mt 5,9)

"Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."
bg-banner

Faustina - 1

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác