(Lc 11,9-10)

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho."
bg-banner

Faustina - 2

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác