(Gc 5,15)

"Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha."
bg-banner

Faustina - 2

Thứ ba 25/06/13 16:46 PM - Xuân Hiếu

Video khác