(Ga 14,13)

"Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm."
bg-banner

Thánh Phaolô