Tải nhạc miễn phí

ĐK. Giữa lòng thế giới, gia đình con là muối là men (là men là muối). Là cộng đoàn yêu thương là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng (có Chúa ở cùng).
Giữa lòng thế giới, gia đình con là Hội Thánh đẹp xinh (thật đẹp xinh), là cộng đồng hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

1. Gia đình cầu nguyện, Chúa hằng hiện diện. Chiều hôm sớm tối cùng nhau cất cao lời kinh.
Gia đình yêu thương, thủy chung hiệp nhất. bảo vệ sự sống, tình yêu Chúa mãi thắm nồng.
....
ĐK. Giữa lòng thế giới, gia đình con là muối là men (là men là muối). Là cộng đoàn yêu thương là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng (có Chúa ở cùng).
Giữa lòng thế giới, gia đình con là Hội Thánh đẹp xinh (thật đẹp xinh), là cộng đồng hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

2. Chúa hằng gọi mời, rao truyền Lời Người. Bằng cuộc sống mới: vị tha, xót thương cảm thông.
Chúa hằng ban ơn, để ta nên thánh. Gia đình hạnh phúc, làm men muối ướp cho đời.
...
ĐK. Giữa lòng thế giới, gia đình con là muối là men (là men là muối). Là cộng đoàn yêu thương là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng (có Chúa ở cùng).
Giữa lòng thế giới, gia đình con là Hội Thánh đẹp xinh (thật đẹp xinh), là cộng đồng hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

3. Ngước nhìn về trời, ngứm Mẹ tuyệt voefi. Nhìn lên Thánh Cả, mẹ cha những mong dõi theo.
Ngước nhìn Giê- su, đoàn con chung bước. Kính trọng mẹ cha, nguyện thảo hiếu hết mọi ngày.
...
ĐK. Giữa lòng thế giới, gia đình con là muối là men (là men là muối). Là cộng đoàn yêu thương là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng (có Chúa ở cùng).
Giữa lòng thế giới, gia đình con là Hội Thánh đẹp xinh (thật đẹp xinh), là cộng đồng hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

Âm nhạc khác