Đừng Xin Giảng Ngắn

Thứ tư 06/08/14 11:02 AM - Lm. Jack McArdle ss cc

Một Cha Sở có tật giảng dài, nhiều giáo dân lấy làm khó chịu và cử đại diện đến xin Ngài cắt ngắn.

Cha Sở hỏi lại những người đại diện: "Thế tôi giảng những gì mà các ông bảo là dài. Ông nào thử kể lại cho tôi xem nào?" Ai nấy im thin thít như thóc ngâm. Cha Sở liền nói: "Giảng như thế mà các ông không ai nhớ được gì cả; huống nữa là rút bớt đi?"

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác