Phong Trào

Thứ hai 07/10/13 20:35 PM - Xuân Hiếu

(Các bạn Click chuột phải vào đề mục cần tìm. Sau đó chọn Save Link As... để lưu về máy)

I. Các Bài Khóa:

  - Bài khóa - Tiểu Luận - Sinh hoạt

 

II. Bài Khóa Các Ngành:

  1. Mẫu Nghi Thức

  2. Tư Liệu Huynh Trưởng

  3. Huynh Trưởng Dự Bị

  4. Huynh Trưởng Cấp I

  5. Huynh Trưởng Cấp II - Ấu

  6. Huynh Trưởng Cấp II - Thiếu

  7. Huynh Trưởng Cấp II - Nghĩa

  8. Huynh Trưởng Cấp IIII - Thiếu

  9. Huynh Trưởng Cấp III - Nghĩa

  10. Trưởng Trực

  11. Trợ Tá

  12. Tông Đồ Đội Trưởng

  13. Hiệp Sĩ

  14. Huấn Luyện Viên

 

III. Chỉ Huy - Lãnh Đạo - Giao Tế - Xung Đột:

  - Nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo...

 

IV. Huấn Luyện Thiếu Nhi Thánh Thể:

  - Tài liệu huấn luyện

 

V. Nội Quy - Luật - Lời Hứa - Tôn Chỉ - Mục Đích:

  - Tài liệu TNTT

 

VI. Ơn Gọi Huynh Trưởng:

  - Vai trò người huynh trưởng

 

VII. Phương Pháp Giáo Dục - Dạy Bài Khóa - Hàng Đội:

  - Tài liệu phương pháp

 

VIII. Nghi Thức PTTNTT:

    - Tài liệu tập tin Powerpoint

    - Tài liệu tập tin Word

    - Nghiêm tập

 

IX. Huấn Luyện Kỹ Năng:

    - Morse                            - Băng reo

    - Nút Dây                         - Băng reo câu hò

    - Semaphore                    - Cầu nguyện

    - Kể Chuyện                     - Sinh hoạt và kịch

    - Bài khóa kỹ năng             - Chuyên môn (Cứu thương / lửa thiêng thánh thể / Mật thư / trò chơi lớn)

 

X. Huấn Luyện Trại:

    - Tổ chức trại                       - Kỹ năng củi lửa

    - Lều trại                              - Mật thư

    - Chương trình trại                 - Trò chơi lớn

    - Huấn luyện đi trại

 

XI. Phong Trào Hướng Đạo Sinh:

    - Tài liệu tập hướng đạo sinh

 

XII. Lửa Thiêng Thánh Thể:

    - Tài liệu lửa thiêng và chầu Thánh Thể

 

XIII. Ngày Thánh Thể:

    - Cầu nguyện và diễn nguyện

 

XIV. Cẩm Nang Tông Đồ Đội Trưởng:

    - Cẩm nang chuyên môn

 

Trở lại Đầu trang

Chia sẻ khác