Ban Lễ Sinh Giáo xứ Tân Quy

Từ khoảng những năm 1990, khi ngôi nhà thờ kiên cố đầu tiên hình thành, lúc đó có các cha Tây đến dâng thánh lễ, lúc đó có một số người giúp đỡ cha trong các việc như sau:
                   - Đưa đón các cha
                   - Thông báo giáo dân
                   - Chuẩn bị dụng cụ trong thánh lễ

     Phần lớn các công việc này do giáo dân làm (một số người lớn tuổi, cũng có một số người không có đạo cũng đưa đón các cha). Công việc cứ như thế tiếp diễn đến những năm 1870, lúc đó ở giáo xứ có một người thân cận với các cha (gọi là học trò lễ), người này chuyên lo các việc dọn sách, mang sách, chuyển sách, mang nước thánh,… Có thể nói từ lúc này ban lễ sinh đã hình thành tại Tân Qui. Đến những năm 1880 con số ban lễ sinh tăng lên 06 người (lễ thường 02 người giúp – lễ cả 06 người giúp). Các công việc của ban lễ sinh lúc này rất phức tạp, ngoài những công việc như lúc đầu thì lúc này ban lễ sinh phải đảm nhận việc thưa kinh bằng tiếng Latinh với các cha, Cha đọc một câu, ban lễ sinh thưa lại một câu, ngoài ra ban lễ sinh phải chuyển sách (phải thật nhanh tay nếu không sẽ không kịp cho các cha đọc). Ngoài giờ phục vụ thánh lễ, ban lễ sinh phải học tiếng Latinh. Vào thời này gồm có các ông là ba của Ông Bảy Phú, Ông Mười Thế, Ông Chín Tường, Ông Bầu Thắm,…. Sau đó tiếp theo các ông có lớp con cháu các Ông Mười Thế, Ông Bảy Phú, Ông Chín Tường,...

     Sau lớp ông Chín Tường thì có các ông cùng thời với ông Huỳnh Văn Chỉnh mà giờ chỉ còn mỗi mình ông, ông giúp lễ qua các đời Cha Tự - Cha Diên - Cha Dưỡng - Cha Mười, sau đó Ông lập gia đình, chuyển đến sống ở Lái Thiêu, không phục vụ nữa. Sau thời đó trải qua bao biến cố của lịch sử, cùng thời gian ban lễ sinh vẫn cứ tồn tại cùng giáo xứ và mãi phát triển đến ngày hôm nay.

     Ban Chấp hành:
              Trước năm 2008:

                          Anh Anrê Nguyễn Công Thái – Trưởng
                          Anh Đominicô Nguyễn Khánh Hội – Phó
                          Anh Giacôbê Huỳnh Minh Thuận – Thủ Quỹ

              Từ năm 2008 đến nay:

                          Anh Phêrô Nguyễn Minh Thành – Trưởng
                          Anh Phanxico xavie Nguyễn Văn Thảo – Thủ Quỹ

Giới thiệu khác