• Khiêm Tốn và Uy Tín

  Khiêm Tốn và Uy Tín

  Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10)

 • Tránh Thói Xấu Quá Phổ Thông

  Tránh Thói Xấu Quá Phổ Thông

  Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.

 • Khi Người Khác Giúp Ta

  Khi Người Khác Giúp Ta

  "Tôbia dạy con: Này con, con hãy lo trả công cân xứng cho người giúp con, và thêm một chút gì vào tiền công của họ." (Tb 12,1)

 • Điện Thoại

  Điện Thoại

  "Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái" (Hc 6, 5)

 • Tang Chế

  Tang Chế

  "Vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12, 15)

 • Giao Tế Lịch Sự

  Giao Tế Lịch Sự

  "Lời nói của anh em hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người." (Cl 4, 6)

 • Mượn Đồ

  Mượn Đồ

  Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (Lc 16, 10)

 • Tặng Quà

  Tặng Quà

  Chúa Giê-su dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20, 35)

 • Sống Với Khu Xóm

  Sống Với Khu Xóm

  Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng.

 • Ở Nơi Công Cộng

  Ở Nơi Công Cộng

  Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5, 16)