bg-banner

Bao Đồng Tuyên Hứa 2018

Bao Đồng tuyên hứa ngày 08.07.2018

Thứ tư 15/08/18 12:50 PM - Tấn Phát

Hình ảnh khác

(Cv 19,6)

"Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483572