bg-banner

(Mc 10,43-44)

"Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483597