bg-banner

(1Pr 4,18)

"Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?"

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483529