bg-banner

(Lc 11,9-10)

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho."

Tài khoản

Hình ảnh

Thống kê truy cập

  • Tổng truy cập: 2483673