(Mt 26,42)

"Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."
bg-banner

Phần 1 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:01 PM - Xuân Hiếu

Video khác