(Mt 3:3)

"Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi"
bg-banner

Phần 2 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:01 PM - Xuân Hiếu

Video khác