(Mt 5,13)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng."
bg-banner

Phần 7 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:58 PM - Xuân Hiếu

Video khác