(Gl 2,6)

"Thiên Chúa không thiên vị ai."
bg-banner