(1Pr 1,16)

"Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh."
bg-banner