(Cv 19,6)

"Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri."
bg-banner

Tập 4 - Trẻ Giêsu Trong Đền Thờ

Thứ hai 24/06/13 13:20 PM - Xuân Hiếu

Video khác