(Mt 12,7)

"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế"
bg-banner