(Gl 2,20)

"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi."
bg-banner