(1Ga 1,9)

"Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính."
bg-banner

Lãnh Bí Tích 2018

Thứ năm 12/07/18 22:47 PM - Minh Thiên

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn ban Bí tích ngày 09.07.2018

Video khác